Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Via ellydejongbeelden.nl kunnen privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Ik acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden aan mij gestuurd via formulieren op de website of bij bestellingen/opdrachten buiten de website om.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website aangeleverd krijg en verwerk:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Voor bestellingen of opdrachten die buiten de website om plaatsvinden, kan daaraan nog worden toegevoegd:

 • factuuradres
 • betaalgegevens
 • betaalhistorie

Elly de Jong beelden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beantwoorden van vragen of opmerkingen
 • het communiceren over/afhandelen van een opdracht of bestelling.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

 • duidelijk vermeld wordt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • eerst uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden om uw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van Elly de Jong beelden persoonsgegevens verwerken.
 • Elly de Jong beelden uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website van Elly de Jong beelden verwerkt geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd mocht zijn dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via elly@ellydejongbeelden.nl

Gegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Zij worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld opgelegd door de belastingdienst.

Administratie en bewaartermijnen

Uw opdracht- of bestelhistorie inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Elly de Jong beelden bewaard zolang als nodig is om onze overeenkomst af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Elly de Jong beelden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Elly de Jong beelden heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer u gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via elly@ellydejongbeelden.nl Om misbruik te voorkomen, kan ik u daarbij vragen om uw te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpt Elly de Jong beelden u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Rondehoep West 40a
1191 KL Ouderkerk aan de Amstel
+31 6 12 45 67 89
elly@ellydejongbeelden.nl

kvk  34340708
btw NL09 9614 819 B01